Finansowanie zadań oświatowych

REDICUSDedykowane rozwiązania dla branżFinansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

27.10.2017 roku Sejm przyjął przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
W skrócie ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela – lecz gdy się jej bliżej przyjrzeć można zauważyć, że jest pierwszy etap porządkujących system finansowania zadań oświatowych rozwiązań.

Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.

Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych

· Dotacja przedszkolna – wykazywana według organu prowadzącego i rejestrującego, nie zaś według położenia placówki przedszkolnej

· Dotacja podręcznikowa – naliczana i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego, umożliwiająca dokonanie przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami pamiętając jednak że nie dotyczyć to będzie dotacji przekazanych na uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zwiększanych wskaźnikami)

· Dotowanie z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych – odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół. Wprowadzono definicję wskaźnika zwiększającego, odpowiednio zwiększającego na ucznia kwotę przeznaczoną w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu.

· W przypadku szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ) dotacja określana będzie na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na takiego ucznia, i przemnażana dodatkowo przez wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu. Przepisy te będą również stosowane do szkół specjalnych. Rozwiązanie to znacząco uprości procesy udzielania dotacji przez samorządy.

· Dodatkowo w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja będzie przysługiwała na każdego ucznia pod warunkiem uczestniczenia w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

· Wypłacenie dotacji uzależnione będzie nie tylko od podania planowanej liczby uczniów do 30 września, ale także dodatkowo od przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września. Te zmiany pozwolą na uszczelnienie budżetów samorządów.

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *