Kadry

INFORMACJA Z 30.01.2018

Najważniejsze propozycje zmian w Kodeksie Pracy:

  1. Wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu
  2. Likwidacja umów cywilnoprawnych
  3. Wykorzystanie urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, lub do końca I kwartału kolejnego roku. Obecnie ograniczeniem są wyłącznie przepisy dotyczące przedawnienia, czyli okres 3 lat na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. W proponowanym przypadku określa się że w przypadku nie wykorzystania w terminie urlopu on przepada.
  4. Nowa forma zatrudnienia  zatrudnienie nieetatowe, które ma zapewnić elastyczność obu stronom. Pracownik może podjąć pracę w niepełnym wymiarze, zyskując przy tym wszystkie świadczenia, takie jak chronione wynagrodzenie, składki i prawo do urlopu. Nie musi się też stawiać do pracy na wezwanie, chyba że wcześniej się na to zgodzi. Z kolei pracodawca nie ma obowiązku zapewniania mu tej pracy. Jest to bardziej liberalna forma zatrudnienia, która ma zastąpić umowy cywilnoprawne.
  5. Zakaz zakładania działalności gospodarczej i świadczenie usługi na rzecz jednego zleceniodawcy – co ma być udowodnieniem tezy omijania konieczności zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *