USŁUGI

REDICUSUSŁUGI
> #click-custom-5b5714527f6ca.process-box .front { background-color: #b2babc; } #click-custom-5b5714527f6ca.process-box .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; -moz-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; }#click-custom-5b5714527f6ca.process-box:hover .front { background-color: #c81919; -webkit-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); -moz-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); } #click-custom-5b5714527f6ca.process-box:hover .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; -moz-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; box-shadow:0 0 0 3px #c81919; }

Rachunkowość

> #click-custom-5b5714527f92e.process-box .front { background-color: #b2babc; } #click-custom-5b5714527f92e.process-box .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; -moz-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; }#click-custom-5b5714527f92e.process-box:hover .front { background-color: #c81919; -webkit-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); -moz-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); } #click-custom-5b5714527f92e.process-box:hover .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; -moz-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; box-shadow:0 0 0 3px #c81919; }

Restrukturyzacje

> #click-custom-5b5714527fb49.process-box .front { background-color: #b2babc; } #click-custom-5b5714527fb49.process-box .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; -moz-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; }#click-custom-5b5714527fb49.process-box:hover .front { background-color: #c81919; -webkit-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); -moz-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); } #click-custom-5b5714527fb49.process-box:hover .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; -moz-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; box-shadow:0 0 0 3px #c81919; }

Doradztwo i szkolenia

> #click-custom-5b5714527ff20.process-box .front { background-color: #b2babc; } #click-custom-5b5714527ff20.process-box .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; -moz-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; }#click-custom-5b5714527ff20.process-box:hover .front { background-color: #c81919; -webkit-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); -moz-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); } #click-custom-5b5714527ff20.process-box:hover .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; -moz-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; box-shadow:0 0 0 3px #c81919; }

Dedykowane rozwiązania dla Punktów Oświatowych

> #click-custom-5b57145280132.process-box .front { background-color: #b2babc; } #click-custom-5b57145280132.process-box .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; -moz-box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; box-shadow:0 0 0 1px #b2babc; }#click-custom-5b57145280132.process-box:hover .front { background-color: #c81919; -webkit-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); -moz-box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); box-shadow:0 0 0 15px rgba(200,25,25,0.5); } #click-custom-5b57145280132.process-box:hover .symbol-container { -webkit-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; -moz-box-shadow:0 0 0 3px #c81919; box-shadow:0 0 0 3px #c81919; }

Dedykowane rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot

RACHUNKOWOŚĆ


PROWADZENIE UPROSZCZONEJ ORAZ PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI
 • KSIĘGOWOŚĆ
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • Prowadzenie księgowości w oparciu o wytyczne wynikające z odpowiednich  ustaw i praw
 • Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w systemie klienta
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, rozliczenie kosztów podróży)
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do urzędu skarbowego
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS obejmujących dane wynikające z ksiąg
 • Wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych
 • Pomoc w trakcie badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów
 • Przygotowywanie stosownej dokumentacji w przypadku występowania  przez Zleceniodawcę do banków z wnioskiem o kredyt, gwarancję lub inny produkt bankowy wymagający przedstawienia dokumentacji księgowej, za okres objęty współpracą między Zleceniodawcą oraz Zleceniobiorcą

 

 • KADRY I PŁACE
 • Obliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac
 • Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych
 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (od momentu zatrudnienia do chwili zakończenia współpracy z danym pracownikiem)
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych – ewidencja wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Przygotowanie wymaganych sprawozdań GUS w zakresie spraw personalnych

RESTRUKTURYZACJE

 • Weryfikacja bieżącego stanu firmy wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia firmy oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach
 • Analiza umożliwiająca podjęcie „miękkich” działań w zakresie poprawy kondycji firmy. Często wymagające minimalnego wkładu finansowego z powodu opierania się na poprawkach związanych z  przebiegiem procedur, których efekty są widoczne w bardzo krótkim czasie”
 • Opracowanie kompleksowego planu naprawczego dla  firm – zawierającego w sobie „twarde” działanie polegające na implementacji rozwiązań których  efekty są rozciągnięte w czasie i często powodują konieczność uruchomienia wkładu finansowego firmy
 • Przeprowadzenie procesu wydzielenia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w celu organizacji w niej Centrum Usług Łączonych

DORADZTWO I SZKOLENIA

 • Szkolenia pracownicze w zakresie bhp, ppoż., językowe, specjalistyczne
 • Obsługa firm w zakresie  bhp, ppoż.
 • Doradztwo związane z współpracą z Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, oraz Stacjami Weterynaryjnymi
 • Pozyskiwanie dodatkowych metod finansowania działalności w postaci dotacji UE , pożyczek JEREMI lub produktów finansowych
 • Zastrzeganie pomysłów, patentów
 • Analiza i tworzenie umów prawnych
 • Usługa wirtualnego biura wraz z obsługą sekretariatu
 • Usługi IT w zakresie oprogramowania, sprzętu, sieci
 • możliwość rejestrowania firm na wskazanym przez nas adresie
 • rejestracja spółek

Dedykowane rozwiązania dla Punktów Oświatowych

 • Prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości dla niepublicznych szkół i przedszkoli , które posiadają lub nie posiadają uprawnień publicznych
 •  Sporządzanie bilansów i sprawozdań dla placówek szkolnych i przedszkolnych
 •  Rozliczania z kontrahentami placówek szkolnych i przedszkolnych
 •  Rozliczenia finansowe dotacji z Urzędu Miasta lub Gminy
 •  Sporządzanie raportów rozliczeń dotacji z Urzędów Miasta w tym w ODPN
 • Rozliczanie inwestycji placówek szkolnych i przedszkolnych
 •  Prowadzenie tabel amortyzacyjnych placówek szkolnych i przedszkolnych

Dedykowane rozwiązania dla Spółdzielni i Wspólnot

 • Przygotowanie stosownej dokumentacji oraz informacji w przypadku dokonywania przez Zleceniodawcę rozliczeń z urzędem Miasta  z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, za okres objęty współpracą między Zleceniodawcą oraz Zleceniobiorcą
 • Zarządzanie Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi  ( GZM)
 •  Przygotowanie stosownej dokumentacji oraz informacji dla lustratora.
 •  Prowadzenie dokumentacji w oprogramowaniu firmy Mieszczanin – System Łatwej Obsługi Nieruchomości  wraz z e-kartoteką umożliwiająca podgląd swoich danych dla mieszkańców
 •  Prowadzenie dokumentacji w oprogramowaniu firmy PROBIT – PRO-SM
 • Wypełnianie obowiązku sprawozdawczego dla podmiotów z „kredytem starego portfela”
 • Pełnienie obowiązków zarządcy nieruchomości